<<< Новини

Cтудентська конференція "Права людини – історія і сучасність"

17 березня 2018

На виконання плану ОТК ОНАХТ з правового виховання студентів, циклова комісія суспільно-гуманітарних дисциплін 16 березня 2018 року провела студентську конференцію "Права людини – історія і сучасність", науковими керівниками якої були викладачі – Мирошниченко В.О. та Іванова М.М. Студенти коледжу виступили з яскравими доповідями, які були присвячені історії виникнення та розвитку ідеї прав людини. Студенти у своїх виступах підкреслили, що права людини формувалися з багаторазово повторюваних актів діяльності людей, зв'язків і стійких форм відносин. Це був пошук способів взаємодії індивідів як з державою, так і між собою. До змісту прав людини і їх розподілу в суспільстві необхідно підходити історично. Сучасний список прав людини, зафіксований в міжнародних документах, - результат тривалого історичного шляху. Кожна епоха вносила свої корективи у розуміння сутності прав і свобод людини. Так, античний раб вільніше первісного дикуна, середньовічний кріпак вільніший античного раба, а найманий робітник сучасного капіталістичного суспільства вільніше середньовічного кріпака. На конкретних історичних прикладах були показані спроби втилення правових ідеалів в різні епохи: У VI столітті до н.е. архонт Солон розробив Конституцію, яка закріплювала деякі елементи демократії і встановлювала право на залучення до відповідальності державних чиновників. Внесок в розвиток громадянських свобод внесли римляни, які ввели поділ влади, прийняли і розробили ідеї природного права. На цьому етапі виникає поняття «свобода». Сама людина ще не сталя повноцінною особистістю і грала в суспільстві ту роль, яка визначалася і продиктованим йому соціальним становищем. В епоху Середньовіччя виникають спроби обмеження прав монарха, з'єднання монархії з становим урядом, прагнення визначити для панування монарха правила, яким він повинен слідувати. В Англії протистояння монарха і лицарства закінчилося підписанням 1215 року Великої хартії вольностей, що стала фундаментом для становлення особистих і політичних прав і свобод. В епоху Просвітництва були зроблені найважливіші кроки для становлення прав людини. Одним з досягнень у розвитку поглядів на суспільство в епоху Просвітництва з'явилася створена на новому етапі розвитку суспільства теорія природного права. Природні права - це вроджені, невід'ємні права, які повинні визнаватися за будь-якою людиною тільки тому, що він людина. Після Першої світової війни була створена Ліга Націй, міжурядова організація, яка намагалася захищати основні положення прав людини. Але лише після всіх звірств, скоєних під час Другої світової війни, і в основному як їх наслідок, виникла сукупність міжнародних правових норм. Саме через те, що сталося під час війни, стала можливим і необхідним міжнародна згода, прийняття міжнародних заходів для захисту і систематизації прав людини. Статут Організації Об'єднаних Націй, підписаний в 1945 році, відбив це положення. У Статуті записано, що основним завданням ООН є «позбавити майбутнє покоління від лих війни» і «знову затвердити віру в основні права людини, в гідність і цінність людської особистості, в рівноправність чоловіків і жінок». Загальна декларація прав людини була розроблена Комісією з прав людини ООН і прийнята Генеральною Асамблеєю 10 грудня 1948 року. З того часу міжнародною спільнотою був розроблений цілий ряд основоположних документів, визнаних гарантувати декларовані принципи.

Підводячи підсумки конференції, викладачі зробили висновок, що ідея захисту прав людей від правлячої влади отримала широке визнання. Велика кількість країн вже визнало важливість цих прав в письмовій формі, і описані вище документи стали передвісником багатьох нинішніх угод з прав людини.

Під час конференції студентам було продемонстровано уривки з відеофільмів, присвячених захисту прав людини. Також, студенти могли ознайомитись із стіннівками (створеними студентами різних груп), які були присвячені тематиці конференції